Privacy Policy

Privacy policy

Privacy Policy “ De Masseur”

Cindy Robben is eigenaar van “De Masseur” en hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid (die op 25 mei 2018 van kracht zal gaan) wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

“De Masseur” houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.

– vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegeven zonder jouw toestemming doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als “De Masseur” ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Cindy Robben “De Masseur” 

van Lennephof 42

5343 JE Oss

Tel: 0412-626762 / email: info@demasseur.eu

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door “ De Masseur” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van jouw behandeling

– Het versturen van afspraak via mail / messenger .

www.demasseur.eu gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken, uw IP-adres en cookies. Door middel van het bezoeken aan www.demasseur.eu gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik als “De Masseur” geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

“ De Masseur” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

– E-mail adressen zijn opgeslagen op een  PC die beveiligd is met een wachtwoord en firewall.

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.

–  Informatie indien nodig / op verzoek naar andere zorgverleners gaat via Siilo dit is een beveiligde medische app. waarin de gegevens versleuteld verstuurd worden.


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

“ De Masseur” behoudt zich het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.demasseur.eu bekend gemaakt worden. Door na wijziging gebruik te maken van www.demasseur.eu gaat u akkoord met eventuele gewijzigde Privacy Verklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig www.demasseur.eu in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20 mei 2018


Als je naar aanleiding mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!”